О КОМПАНИИ
НАШИ ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
 
ПУБЛИКАЦИИ
 
В ПОМОЩЬ КЛИЕНТУ
 
ОТЧЕТНОСТЬ
 
КОНТАКТЫ
 

Проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЯНС-ГАРАНТ» СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (надалі – Товариство).
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22897640.
Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32В.

Повідомляє про проведення чергових Загальних  зборів акціонерів Товариства, яке відбудуться „01” жовтня 2016 року о 16-00 годині. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах - з 15 год. 20 хв. по 15 год. 40 хв.

Місце проведення: 01004, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 32В (офіс 301).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

 1.  Обрання робочих органів, затвердження порядку ведення (регламенту) чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Звіт Голови Правління  Товариства про діяльність товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 3. Звіт Наглядової ради  Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та затвердження ії висновків за 2015 рік.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 6. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства.
 7. Про збільшення Статутного капіталу Товариства.
 8. Про затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про уповноваження особи на реєстрацію нової редакції Статуту у відповідності до вимог чинного законодавства України.
 9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період до скликання наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
 10. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління  Товариства та обрання нових Голови та членів Правління Товариства.
 11.  Дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства та обрання нових членів Наглядової ради Товариства. Уповноваження особи на узгодження істотних умов та підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

   Реєстр акціонерів Товариства  які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складається на 24 -00 годину, 27 вересня 2016 року, за три робочих дні до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до чинного законодавства України.

   Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) у робочий час (з 9 до 13 год. та з 14 до 17 год.) за місцезнаходженням Товариства.

    За адресою власного веб-сайту Товариства  http://aliansgarant.com/ розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Гребенко С.П.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства при собі мати :
- документи, що посвідчують особу;
- документи, що посвідчують повноваження особи (для представників акціонерів).

 

Голова Правління Гребенко С.П.

©1995 - 2016 Страховая компания "Альянс-Гарант". Украина. г. Киев.